Make your own free website on Tripod.com

در چنين روزهايي                         


 

 

 

 

در چنين روزهايي در ماه‌هاي سيوان و ژوئن در سالها پيش اين اتفاقات به وقوع پيوست:        

     اول سيوان: آبهاي طوفان فرو نشست . قوم بني اسراييل به صحراي سينا رسيد و قورح و پيروانش به اعماق زمين فرو رفتند.
در همين روز در سال 1096 ميلادي در طي اولين جنگ صليبي در ورمز يهوديان  قتل عام گرديدند.

     دوم سيوان: حضرت مشه به كوه سينا عروج فرمود.

سوم سيوان: شروع ايام شلوشت هقبالا كه در آن يهوديان به تصفيه خويش و پرهيز از آلودگيها مي‌پردازند .

 در همين روز در سال 68 قبل از ميلاد وسپاسيانوس اريحا را تصرف كرد و ساكنان يهودي آن را به قتل رسانيد.

چهارم سيوان: حضرت مشه اولين قسمت تورات را تا (معمد هر سيناي) به نگارش درآورد . تعميد اجباري 500 يهودي در سال 567 ميلادي در كلرمونت فرانسه . صدور فرمان پاپ مبني بر تحويل يهودياني كه از انگيزاسيون اسپانيا در سال 1481 به كشورهاي ديگر گريخته بودند.

5 سيوان: حضرت مشه قربانگاه را بنا نمود
ربي يهودا بن زوما يكي از ده فدايي راه خد.اوند توسط روميها كشته شد . اخراج يهوديان از ورشو و حومه آن در سال 1784.

6 سيوان: بني اسراييل تورات را دريافت كردند .

14 سيوان: در سال 1241 ميلادي اولين حمله به جامعه يهوديان فرانسه صورت گرفت كه در طي آن بسياري از يهوديان كشته شدند.
درگذشت ربي حييم وولوژين در سال 1821 ميلادي

15 سيوان: در سال 1716 ميلادي اقامت اساسي يهوديان در ماساچوست آمريكا آغاز گرديد .

17 سيوان: كشتي نوح بر روي كوههاي آرارات نشست و حشموناييم ميگدال تزر را تصرف و در آن اقامت نمودند ، اين روز به عنوان روز شادماني اعلام گرديد.

18 سيوان: در سال 1281 شهر اكا بوسيله مسلمانان فتح و به سلطه مسيحيان بر سرزمين مقدس خاتمه داده شد.

19 سيوان: در چنين روزي در سال 1855 اولين بيمارستان يهودي در آمريكا (بيمارستان يهوديان نيويورك) اولين بيمار خود را پذيرفت. پيش از اين يهوديان رم و برلين داراي

 

 

 

بيمارستان مخصوص به خود بودند و يهوديان روسيه تا پيش از جنگ جهاني اول از 112 بيمارستان مخصوص به خود استفاده مي‌نمودند .
درگذشت ربي شموئيل بوهيلور در سال 1898 ميلادي.

21 سيوان: دانشگاه هاروارد كرسي زبان عبري و ساير زبانهاي خارجي خود را در سال 1765 داير نمود.

22 سيوان: در اين روز در سال 1525 پاپ دستور داد تا يهوديان فرانسه كلاه‌هاي متمايز كننده زرد رنگ بر سر خود بگذارند.

23 سيوان: پادشاه يروبعام از رفتن يهوديان به سوي كشور شمالي براي انجام مراسم مذهبي در اورشليم جلوگيري نمود.
روزه يهوديان ايتاليا به ياد كشتار يهوديان پس از عقب‌نشيني ارتش ناپلئون در سال 1798 ميلادي.

24 سيوان: ربي مشه بن شلومو هكوهن توسافيست آلماني در سال 1198 ميلادي درگذشت.

25 سيوان: درگذشت ربي اسحق بن حييم رييس يشيواي وولوژين در سال 1849.

27 سيوان: ربي حننيا بن تراديون يكي از ده فدايي راه خد.اوند سوزانده و ربي عقيوا در سال 132 ميلادي به زندان افكنده شد. پوريم فلورانس با جشن نجات از كشتار در سال 1790 ميلادي . روز يادبود يهوديان ليتواني

28 سيوان: ورود بني اسراييل به بيابان پاران
در اين روز در سال 1941 با ورود ارتش اشغالگر آلمان يشيواي اسلوبوداك تعطيل شد.

 

 

 

 

ماه ژوئن:

اول ژوئن: موافقت سياستمداران اسراييلي و عرب با آتش‌بس در سال 1948

سوم ژوئن: در اين روز در سال 1942 فرمانده نازيها در اشغال فرانسه دستور داد تا يهوديان ستاره زرد رنگ داوود با نوشته "يهودي" به لباسهاي خود نصب كنند.

چهارم ژوئن: جمعيتي از مردم آشوبگر تحت رهبري "مادر اعتراف‌كننده" بسياري از يهوديان را در سويل اسپانيا در سال 1391 به قتل رسانيدند.

پنجم ژوئن: ارتش اسراييل در سال 1948 يونه را به اشغال درآورد . در سال 1967 شهرهاي غزه و قلقيليه به اشغال در آمدند.

ششم ژوئن: 24 واگن از كتب تلمود و 200 ارابه از دستنوشته‌هاي دانشمندان يهود در سال 1242 ميلادي در پاريس سوزانده شد.

هفتم ژوئن: تصرف شهرها اورشليم، اريحا ، بيت‌اللحم و ارتفاعات ساحل غربي رود اردن از سوي ارتش اسراييل در سال 1967.


 

 

هشتم ژوئن: در سال 1951 اسوالد فولد ، رييس امور اقتصادي اس‌اس و اوتو اوهلندروف مسئول قتل 900000 يهودي اوكرايني و كلنل پل بلاپل هدايت‌كننده قتل عام يهوديان كيف به دار مجازات آويخته شدند.
اتحاديه يهوديان ارتودوكس آمريكا در سال 1898 تاسيس گرديد.

يازدهم ژوئن: دستور پاكسازي گتوهاي لهستان از سوي هيملر در سال 1943صادر شد

 

 


 خوشا به حال کسي که به مشورت شريران نرود و به راه       گناهکاران نايستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشيند   بلکه رغبت او در شريعت خد-اوند است و روز و شب در   شريعت او تفکر مي کند  پس مثل درختي نشانده نزد نهرهاي آب  خواهدخواهد بود که ميوه خود را در موسمش مي دهدو برگش    پژمرده نمي گردد وهر آنچه مي کند نيک انجام خواهد بود 

                        (  مزامير داوود 3-2-1:1)

 

 

حضرت موسي تورات را  در کوه سينا دريافت کرد و آنرا به          يهوشوع سپرد يهوشوع آنرا به پيران  و پيران به انبيا و        انبيا  به    کنست هگدولا سپردند آنها سه اصل بيان کردند:        درقضاوت صبور و بردبار باشيد  شاگردان  بسياري تربيت کنيد   و حصاري بر گرد قوانين تورات بکشيد                                  

پيرقه آووت(نصايح پدران1:1)

 

با مرد تند خو معاشرت مکن و با شخص  کج خلق همراه مباش

مبادا راه هاي او را بياموزي وجان خود را در دام گرفتار سازي

چون دشمنت بيفتد شادي مکن و چون بلغزد دلت وجد ننمايدمبادا خد-اوند اينرا ببيند و در نظرش ناپسند آيد

 

از نبودن آتش هيزم خاموش مي شود و از نبودن نمام منازعه ساکت مي گردد

احمق تمامي خشم خود راظاهر مي سازد اما مرد حکيم

به تاخير آنرا فرو مي نشاند

 

(امثال سليمان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سيزدهم ژوئن: در سال 1924 شهر بنه براق تاسيس گرديد . پاپ تفتيش عقايد را در سال 1299 ميلادي تصويب كرد.

چهاردهم ژوئن: در سال 1940 آشوئيتس گشوده شد و اين در حالي بود كه 5/2 ميليون نفر از اسيران آن كشته و 500 هزار نفر ديگر از ساكنان آن از گرسنگي و بيماري جان خود را از دست داده بودند.

پانزدهم ژوئن: قتل عام يهوديان ارتورت آلمان در سال 1221

23 ژوئن: در سال 1295 ميلادي پاپ وارد رم شد و طومار توراتي كه توسط جامعه يهوديان به او هديه شده بود را لگدمال كرد.

24 ژوئن: در سال 1843 ميلادي دادگاه تفتيش عقايد آنكرنا ايتاليا طي حكمي اعلام كرد كه يهوديان نبايد غير از گتوها در هيچيك از مناطق شهر ساكن شوند .
اخراج يهوديان براي بار دوم از فرانسه در سال 1322 ميلادي.
آلمانيها گتو ويلنا در ليتواني را در سال 1941 اشغال و همه يهوديان آنرا قتل عام نمودند .
در همين روز در سال 1648 ميلادي يهوديان تولچين لهستان شكنجه و بوسيله قزاقها به قتل رسيدند.
سومين اخراج يهوديان از فرانسه در سال 1322 ميلادي

26 ژوئن: انتشار كتاب سفر هخينوخ در سال 1523 براي اولين بار . به زندان افكنده شدن ربي يوم طوو ليپمن هلر در سال 1629. در همين روز در سال 1967 در اسپانيا براي نخستين بار از زمانيكه ايزابل و فرديناند مذهب كاتوليك را مذهب رسمي كشور اعلام كردند به يهوديان و پروتستانها آزادي در انجام امور مذهبي داده شد.

27 ژوئن: در سال 1918 گروههاي داوطلب يهودي در جنگ جهاني اول به جبه‌هاي نبرد اعزام شدند.

28 ژوئن: در سال 1942 مينسك روسيه توسط آلمانيها به تصرف درآمد و حدود 40000 يهودي كشته شدند.

30 ژوئن: در سال 1294 جمعيت يهوديان سوييس مجبور به چشم‌پوشي از طلبهاي اقتصادي خود ازغير يهوديان شده سپس از كشور اخراج گرديدند.